Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 
Trhák týždňa
6.4.2020Do konca zostáva ešte:
 
 

Obchodné podmienky

V súlade s rozhodnutím krízového štábu Slovenskej republiky o zatvorení prevádzok budú všetky termíny na výmenu, vrátenie a reklamácie tovaru predĺžené o čas zatvorenia predajne.

I.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia na území Slovenskej republikypre nákup v Internetovom obchode spoločnosti JOHN GARFIELD SK s.r.o., prevádzkovanom na internetovej adrese https://www.johngarfield.sk/ (ďalej len „Internetový obchod“),pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.

 

 1. Predávajúcim v Internetovom obchode je spoločnosť JOHN GARFIELD SK s.r.o., so sídlom: Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 022 808, DIČ: 2022601284, IČ DPH:  SK7020000570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 21628/V(ďalej len „Predávajúci“).

 

 1. Kupujúcim v Internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle objednávkový formulár na kúpu tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na predaj v Internetovom obchode (ďalej len „Kupujúci“ a spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“). Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).

 

 1. Tovarom sa rozumejú všetky produkty ponúkané Predávajúcim v Internetovom obchode.

 

 1. Orgánom dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1.

 

 1. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je Kupujúcim spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

 

II.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká akceptovaním návrhu na jej uzatvorenie, ktorým je umiestnenie tovaru Predávajúcim na stránke Internetového obchodu. Predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránke Internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká doručením riadne vyplnenej záväznej objednávky Kupujúcim v rámci Internetového obchodu Predávajúcemu. Predávajúci riadne vyplnenú objednávku Kupujúcemu bezodkladne elektronicky potvrdí.

 

 1. Objednávka sa považuje za riadne vyplnenú, ak obsahuje nasledovné náležitosti:
 • identifikačné údaje Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo
 • jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. referenčné číslo tovaru, presný názov tovaru a jeho špecifické vlastnosti, cenu tovaru za 1 kus, cenu tovaru spolu, množstvo tovaru (počet objednaných kusov)
 • presné miesto dodania tovaru
 • identifikačné údaje osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi Kupujúceho.

 

 1. Objednávka, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku je považovaná za neúplnú. Predávajúci telefonicky alebo prostredníctvom emailu vyzve Kupujúceho k odstráneniu nedostatkov objednávky doplnením alebo spresnením požadovaných údajov. Doručením vyžiadaných údajov Kupujúcim sa objednávka považuje za úplnú a riadne vyplnenú a je pre obe Zmluvné strany záväzná.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku poskytnutia nesprávnych a/alebo nepravdivých údajov zo strany Kupujúceho v objednávke na kúpu tovaru.

 

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká Predávajúcemu záväzok dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a Kupujúcemu vzniká záväzok tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

 

 1. Kupujúci týmto výslovne potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že tieto Obchodné podmienky (vrátane Reklamačného poriadku) sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a že sa s ich úplným znením mal možnosť dôkladne oboznámiť ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

 

 1. Zmena objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku, a to aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku Kupujúceho alebo jej časť v prípade, ak:
 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (predovšetkým kvôli neodstráneniu nedostatkov objednávky Kupujúcim).
 • ak sa ponúkaný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ponúkaný tovar momentálne nie je dostupný. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

III.

Dodacie podmienky

 

 1. Tovar zakúpený Kupujúcim v Internetovom obchode Predávajúci doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty a/alebo kuriérskej spoločnosti, len na území Slovenskej republiky.

 

 1. Dodacia lehota, počas ktorej bude zakúpený tovar doručený Kupujúcemu závisí od dostupnosti tovaru a samotnej dĺžky prepravy. Počet dní, ktoré sú potrebné pre samotnú prepravu, určuje prepravca, pričom v prípade Slovenskej pošty je to spravidla do 1 týždňa.

 

       3. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie termíny neuvedené v týchto obchodných podmienkach sa riadia               podľa platnej legislatívy SR.

 

       4. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny                   a prevzatím všetkých častí objednaného tovaru. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak                         Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a poštovné  za dodaný tovar.


       5. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať, či obal zakúpeného tovaru nie je poškodený. O                     prípadnom poškodení je povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách a bezodkladne o nich             informovať Predávajúceho. V prípade, ak je obal v poriadku je Kupujúci povinný podpísať dokument                     o prevzatí tovaru.

       6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade prevzatia tovaru s evidentne poškodeným obalom vzniká                         Predávajúcemu právo prípadné neskoršie reklamácie zakúpeného tovaru z tohto dôvodu neuznať.

 


       7. Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky a informovať                               Predávajúceho o zistených nedostatkoch tovaru.

 

       8. V prípade neprevzatia objednaného tovaru na základe potvrdenej objednávky si Predávajúci vyhradzuje               právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme pri                 prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj                         opätovného doručenia tovaru.

 

       9. V prípade, že si Kupujúci objedná viac tovarov s rôznou dostupnosťou, tovar mu bude doručený                           prostredníctvomjednej zásielky, podľa termínu najdlhšej dostupnosti. Kupujúcemu je umožnené                             požadovať postupné doručenie tovaru prostredníctvom viacerých zásielok, pričom záujem o takúto formu             doručenia je povinný uviesť v poznámke pri vypĺňaní záväznej objednávky alebo si s Predávajúcim takéto             doručenie dohodnúť telefonicky. Predávajúci týmto Kupujúceho upozorňuje, že v takomto prípade je                     povinný dopravné náklady platiť jednotlivo pri dodaní každého z tovarov.

 

     
      10. Cenu dopravy tovaru (a prípadne balné) na miesto určenia podľa záväznej objednávky hradí Kupujúci, a              to podľa sadzieb prepravcu - Slovenskej pošty a/alebo kuriérskej spoločnosti. Cena prepravy sa                            orientačne pohybuje od 3,95 Eur.

 

       11. Tovar je počas prepravy poistený prepravcom podľa jeho štandardných podmienok, pričom toto                             štandardné poistenie je zahrnuté v cene prepravy.

 

       12. Miesto odberu je stanovené objednávkou Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie                         predmetu plnenia na uvedené miesto (pred vchod obytného domu). Zásielka s tovarom vždy obsahuje                 daňový doklad, návod na používanie výrobku a písomné informácie podľa ustanovení zákona č.                           102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy                   uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a               doplnení niektorých zákonov.

 

         13. Záručný list, v prípade, že k tovaru prináleží, obdrží Kupujúci spolu s tovarom. Ak Kupujúci spolu s                       tovarom neobdržal záručný list postačuje pre uplatnenie reklamácie doklad o kúpe tovaru (faktúra)                       a doklad o zaplatení za dodaný tovar. Ak Kupujúci faktúru s tovarom neobdrží, je povinný najneskôr do                 8 dní  kontaktovať Predávajúceho a požiadať ho o doručenie duplikátu dokladu o kúpe tovaru.


         14. Kupujúci je o celom priebehu objednávky informovaný e-mailovými správami od Predávajúceho.                           V prípade zmeny podmienok dodania tovaru je Predávajúci povinný Kupujúceho telefonicky                                   kontaktovať za účelom doriešenia objednávkyv čo najkratšom čase k spokojnosti Kupujúceho.

         15. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, pokiaľ z dôvodu vypredania zásob alebo                                     nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať.                   O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou e-mailu. V prípade, ak                         kupujúci zaplatil preddavok kúpnej ceny a došlo k zrušeniu objednávky, predávajúci je povinný vrátiť                     zaplatený preddavok do 15 dní od zrušenia objednávky v plnej výške na účet uvedený kupujúcim.                         Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť ohľadne oznámenia účtu, na ktorý má byť preddavok vrátený.

 

 

IV.

Platobné podmienky

 

 1. Všetky ceny uvádzané v Internetovom obchode sú pre zákazníka konečnými cenami. Platné ceny sú potvrdené Kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

 

 1. Kupujúci uskutoční platbu za tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru („na dobierku“). Hotovostná platba sa realizuje pri preberaní tovaru, t. j. Kupujúci uhrádza platbu za tovar prepravcovi.

 

 1. Kupujúci môže uskutočniť platbu za tovar aj bezhotovostným prevodom na účet. Pokiaľ si zvolí túto možnosť, po potvrdení objednávky bude na ním uvedenú e-mailovú adresu odoslaný informačný email, kde sú uvedené informácie ohľadne platby. Po prijatí platby na bankový účet spoločnosti bude následne objednaný tovar odoslaný na uvedenú adresu kupujúcim.

 

V.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, na priloženom formulári alebo na trvanlivom nosiči. Formulár na odstúpenie od zmluvy je v závere týchto Obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy musí byť riadne vyplnené. V prípade, ak odstúpenie od zmluvy neobsahuje všetky potrebné údaje alebo obsahuje iné nedostatky je Kupujúci povinný ich doplniť/opraviť. Predávajúci vyzve Kupujúceho k odstráneniu nedostatkov odstúpenia od zmluvy telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy je možné v elektronickej alebo listinnej podobe. V prípade, že Kupujúci zašle Predávajúcemu odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, predávajúci odporúča odstúpenie od zmluvy zasielať formou doporučenej listovej zásielky z dôvodu odstránenia pochybností o zachovaní lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 1. Spotrebiteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu (spravidla poštovné). Predávajúci znáša náklady na vrátenie tovaru len v prípade, že Kupujúcemu bol doručený odlišný tovar od toho, ktorý si záväzne objednal alebo v prípade, ak doručený tovar bol vadný a vada nevznikla pri preprave tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy nemôže tovar ďalej používať. Spotrebiteľ je v takomto prípade oprávnený tovar vyskúšať a manipulovať s ním len takým spôsobom, ako by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, a to s náležitou starostlivosťou. Ak Predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu Spotrebiteľ vrátil po odstúpení od zmluvy je poškodený, uplatní si nárok vyplývajúci mu zo zodpovednosti za škodu cestou súdu. Spotrebiteľ zo zákona nesie zodpovednosť za vznik takejto škody.

 

VI.

Vrátenie tovaru

 

 1. Spotrebiteľ, ktorý si uplatnil právo na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote je povinný na vlastné náklady zaslať zakúpený tovar poštou na adresu prevádzkovateľa tohto eshopu spolu s riadne vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy.
 1. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zo strany Spotrebiteľa vrátiť mu peňažné prostriedky, ktoré na základe kúpnej zmluvy od neho prijal, pokiaľ bol zakúpený tovar Predávajúcemu vrátený. Finančné prostriedky budú vrátené na bankový účet zvolený kupujúcim.

 

 1. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, ako prijal vrátený tovar.  

 

 1. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo následkom zaobchádzania so zakúpeným tovarom spôsobom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí Spotrebiteľ vrátiť v nepoužitom a v znovu predajnom stave. V prípade poškodenia zakúpeného tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na primeranú finančnú kompenzáciu za znehodnotenie tovaru a vráti Spotrebiteľovi primerane zníženú kúpnu cenu.

 

 

VII.

Zodpovednosť za vady

 

 1. Na tovar zakúpený prostredníctvom Internetového obchodu sa vzťahujú záruky podľa záručného listu a platných právnych predpisov. Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť si nárok na reklamáciu v záručnej dobe u Predávajúceho. Predávajúci za zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu súčinnosť a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu tovaru poštou na adrese: JOHN GARFIELD SK s.r.o., reklamačné oddelenie, Mlynská 39, 052 01  Spišská Nová Ves.

 

 1. Kupujúcemu nevzniká nárok na reklamáciu zakúpeného tovaru v prípade, ak:
 • došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú,
 • poškodenie tovaru vzniklo neodborným nakladaním s tovarom,
 • poškodenie tovaru vzniklo používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii,
 • bol tovar poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou),
 • bol tovar poškodený živelnou pohromou.

 

 1. Všetky reklamácie Predávajúci rieši v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi. Bližšie informácie ohľadom reklamačných konaní, postupu pri vybavovaní reklamácií a práv kupujúceho obsahuje Reklamačný poriadok. Kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s Reklamačným poriadkom dostatočne oboznámil a že mu bola poskytnutá možnosť oboznámiť sa s ním v plnom rozsahu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

 

VIII.

Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, v prípade ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má Spotrebiteľ právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu subjektom alternatívneho riešenia sporu. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Pri alternatívnom riešení sporu môže Spotrebiteľ postupovať podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, subjekt alternatívneho riešenia sporu môže požadovať od Spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

 

IX.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Spracovanie osobných údajov realizuje Predávajúci v Internetovom obchode.

 

 1. Osobné údaje Spotrebiteľov sú spracovávané za účelom uzavretia kúpnej zmluvy na tovar ponúkaný prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho, o zakúpenie ktorého Kupujúci prejavil záujem vyplnením záväznej objednávky. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu:
 1. osobné údaje: meno a priezvisko, presná a úplná adresa, mesto,
 2. kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa,
 3. prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno, heslo.

 

 1. Kupujúci vyplnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Predávajúcim za účelom uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený svoj súhlas na spracovanie osobných údajov písomne alebo elektronicky kedykoľvek odvolať.

 

 1. Kupujúci týmto vyhlasuje, že je osobou staršou ako 16 rokov a pre prípad, že tomu tak nie je vyhlasuje, že pred vyplnením objednávky si vyžiadal predchádzajúci súhlas svojho zákonného zástupcu.

 

 1. Poskytnutie osobných údajov zo strany Kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou potrebnou pre uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu. Ak Kupujúci neposkytne Predávajúcemu objednávkou požadované osobné údaje, Predávajúci nie je oprávnený objednávku potvrdiť, a tým uzavrieť kúpnu zmluvu.

 

 1. Predávajúci má právo požadovať opravu spracovávaných osobných údajov a taktiež má právo požadovať výmaz týchto údajov. Kupujúci má právo namietať spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania zákazníka.

 

 1. Predávajúci rešpektuje právo na súkromie svojich zákazníkov, a preto vyhlasuje, že ním spracovávané osobné údaje nezverejní a neposkytne inej osobe alebo spoločnosti.

 

 1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že spracovávanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade s platnou právnou úpravou.

 

 

X.

Kontaktné údaje

 

JOHN GARFIELD SK, s.r.o.

adresa: Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves

Slovenská republika

tel. číslo: +421903 416 337, +421903 640 431

e-mail: eshop@johngarfield.sk

web: www.johngarfield.sk

 

 

XI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2017.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo Obchodné podmienky kedykoľvek meniť. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu platia Obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu jej uzavretia.

 

       3. Neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia obsiahnutého v Obchodných podmienkach nemá vplyv na platnosť             a účinnosť zostávajúcich ustanovení týchto Obchodných podmienok.

 

 

JOHN GARFIELD SK, s.r.o.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia