Ochrana osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
 
Trhák týždňa
13.4.2020Do konca zostáva ešte:
 
 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ
č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť JOHN GARFIELD SK s.r.o., so sídlom Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 44 022 808, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 21628/V (ďalej len „spoločnosť JOHN GARFIELD“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Zuzanu Varechovú, e-mail: eshop@johngarfield.sk, telefónne číslo: +421 903 416 337 alebo
+421 903 640 431.

 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí, evidencia zákazníckych kariet

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti JOHN GARFIELD), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti JOHN GARFIELD.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44022808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 21628/V

Spoločnosť JG STORES s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 10707/V

Spoločnosť UNICER s.r.o., , Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48254631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 37773/V

Spoločnosť CreativeSites, s.r.o., Heyrovského 8, 841 03 Bratislava, IČO: 36 662 674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 41834/B

Spoločnosť Borgun hf., Ármúli 30, 108 Reykjavík, Islandská republika, licencovaná Úradom pre finančný dohľad na Islande, so sídlom úradu na Katrinartuni 2, 105 Reykjavík, s oprávnením v Slovenskej republike, zapísaná na zozname zahraničných bánk poskytujúcich cezhraničné služby v Slovenskej republike vedenom Národnou bankou Slovenka

Spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 22461/B

Spoločnosť MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, Vl. č.: 2503/B

servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti JOHN GARFIELD.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a detail objednávky.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

c.    Nezáväzná objednávka tovaru

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44022808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 21628/V

Spoločnosť JG STORES s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 10707/V

Spoločnosť CreativeSites, s.r.o., Heyrovského 8, 841 03 Bratislava, IČO: 36 662 674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 41834/B

Spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 22461/B

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 

d.    Informácia o neukončenom nákupe

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva na účely poskytnutia služby Informácie o neukončenom nákupe nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefón a e-mailová adresa.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na poskytnutie služby Informácia o neukončenom nákupe, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o neukončenom nákupe a o neodoslaní objednávky.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44022808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 21628/V

Spoločnosť JG STORES s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 10707/V

Spoločnosť CreativeSites, s.r.o., Heyrovského 8, 841 03 Bratislava, IČO: 36 662 674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 41834/B

Spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 22461/B

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

e.    Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44022808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 21628/V

Spoločnosť JG STORES s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 10707/V

Spoločnosť CreativeSites, s.r.o., Heyrovského 8, 841 03 Bratislava, IČO: 36 662 674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 41834/B

Spoločnosť Borgun hf., Ármúli 30, 108 Reykjavík, Islandská republika, licencovaná Úradom pre finančný dohľad na Islande, so sídlom úradu na Katrinartuni 2, 105 Reykjavík, s oprávnením v Slovenskej republike, zapísaná na zozname zahraničných bánk poskytujúcich cezhraničné služby v Slovenskej republike vedenom Národnou bankou Slovenka

Spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 22461/B

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

f.    Registrácia a prevádzka e-shopu

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44022808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 21628/V

Spoločnosť JG STORES s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 10707/V

Spoločnosť CreativeSites, s.r.o., Heyrovského 8, 841 03 Bratislava, IČO: 36 662 674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 41834/B

Spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 22461/B

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

g.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník držiteľom zákazníckej karty aj histórie nákupov prostredníctvom zákazníckych kariet.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na poskytnutie podpory,  súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44022808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 21628/V

Spoločnosť JG STORES s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 10707/V

Spoločnosť CreativeSites, s.r.o., Heyrovského 8, 841 03 Bratislava, IČO: 36 662 674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 41834/B

Spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 22461/B

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

 

h.    Držiteľ zákazníckej karty JOHN GARFIELD

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva na účely držania zákazníckej karty nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo JOHN GARFIELD karty a história objednávok člena.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na plnenie podmienok vyplývajúcich z držby zákazníckej karty.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44022808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 21628/V

Spoločnosť JG STORES s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 10707/V

Spoločnosť CreativeSites, s.r.o., Heyrovského 8, 841 03 Bratislava, IČO: 36 662 674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 41834/B

Spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 22461/B

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v JOHN GARFIELD. 

 

i.    Riešenie sťažností zákazníkov

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

j.    Overenie nároku na zľavu

 

V prípade, ak si zákazník pri kúpe tovaru na predajni JOHN GARFIELD chce uplatniť študentskú zľavu, zľavu zamestnanca alebo zľavu na zákaznícku kartu, zákazník je povinný predložiť príslušnému pracovníkovi na nahliadnutie zákaznícku kartu, resp. preukaz zamestnanca, preukaz ISIC.

 

Účelom takéhoto spracúvania osobných údajov je overenie existencie nároku zákazníka na zľavu a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov k nahliadnutiu je nevyhnutné na poskytnutie zľavy v predajni, resp. e-shope JOHN GARFIELD na základe žiadosti zákazníka.

 

Tieto údaje spoločnosť JOHN GARFIELD ďalej žiadnym spôsobom nespracúva.

 

k.    Súťaže na Facebooku

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail adresu, adresu a fotografiu s výhrou.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

 

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

l.    Poskytovanie podpory cez Facebook

 

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť JOHN GARFIELD bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

 

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkom.

 

m.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti JOHN GARFIELD

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti JOHN GARFIELD nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou JOHN GARFIELD, údaje uvedené v žalobe spoločnosti JOHN GARFIELD, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti JOHN GARFIELD.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa, t.j. spoločnosť JOHN GARFIELD a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti JOHN GARFIELD. Oprávneným záujmom spoločnosti JOHN GARFIELD je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti JOHN GARFIELD.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti JOHN GARFIELD uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 

n.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti JOHN GARFIELD

 

Spoločnosť JOHN GARFIELD spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti JOHN GARFIELD.

 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JOHN GARFIELD je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou JOHN GARFIELD.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenos osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti JOHN GARFIELD:

 

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b)    elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: osobne.udaje@johngarfield.sk

c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

d).   Príslušné právne predpisy

 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia