Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 
Trhák týždňa
6.4.2020Do konca zostáva ešte:
 
 

Reklamačný poriadok

I.
Všeobecné ustanovenia
 1. Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok“) upravuje postup pri vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného v predajniach spoločnosti JOHN GARFIELD SK s.r.o., so sídlom: Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 022 808, DIČ: 2022601284, IČ DPH: SK7020000570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 21628/V (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“ a spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“) a na internetovej stránke www.johngarfield.sk (ďalej ako „Internetový obchod“) a postup pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady zakúpeného tovaru a práva a povinnosti Zmluvných strán s tým súvisiace.
 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 1. Kupujúci týmto výslovne potvrdzuje, že mu bola poskytnutá možnosť oboznámiť sa so znením Reklamačného poriadku v plnom rozsahu ešte pred odoslaním záväznej elektronickej objednávky Predávajúcemu a že sa s jeho znením oboznámil a bez výhrad s ním súhlasí.
II.
Povinnosti Kupujúceho pred reklamáciou tovaru
 1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať, či obal zakúpeného tovaru nie je poškodený. O prípadnom poškodení je povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách a bezodkladne o nich informovať Predávajúceho.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade prevzatia tovaru s evidentne poškodeným obalom vzniká Predávajúcemu právo prípadné neskoršie reklamácie zakúpeného tovaru z tohto dôvodu neuznať.
 1. Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky a informovať Predávajúceho o zistených nedostatkoch tovaru, prípadne si bezodkladne uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, inak sa dodaný tovar považuje za doručený v poriadku a bez vád.
III.
Reklamácia vadného tovaru
 1. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho svoj nárok vyplývajúci zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“). Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania tovaru Kupujúcim, popr. v dôsledku nesprávneho zásahu do tovaru.
 1. Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom uplatní reklamáciu tovaru je vedúca predajne alebo ňou poverený pracovník alebo poverený pracovník Predávajúceho  povinný:
 1. pri uplatnení reklamácie vydať / zaslať e-mailom alebo poštou  Spotrebiteľovi reklamačný lístok (potvrdenie),
 2. o vybavení reklamácie vydať/ zaslať e-mailom alebo poštou písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
 3. poučiť Spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka podľa rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje.
 • V zmysle § 622 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 • V zmysle § 623 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže Kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

 1. určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy tovaru, môže ju Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Odborné posúdenie je oprávnená vydať aj osoba určená Výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Takouto osobou je spoločnosť UNICER s.r.o., so sídlom: Mlynská 39, 052 01  Spišská Nová Ves, IČO: 48 254 631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37773/V. Odborné posúdenie bude odoslané alebo doručené Spotrebiteľovi v zákonom stanovenej lehote s predpísanými náležitosťami.
 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V prípade reklamácie tovaru po 12 mesiacoch od kúpy má Spotrebiteľ, možnosť zaslať reklamáciu, ktorá bola Predávajúcim odborne posúdená ako neopodstatnená, na odborné posúdenie autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe alebo osobe oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“ alebo spoločnosť UNICER, s.r.o.), prípadne znalcovi podľa vlastného uváženia.
 1. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, t. j. účelne vynaložené náklady, (úhrada za vyhotovenie odborného posudku, úhrada poštovného, atď.). Takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 1. V prípade, že si Spotrebiteľ nevyzdvihne výrobok po vybavení reklamácie zo strany predávajúceho (odôvodneným zamietnutím, opravou výrobku, poskytnutia zľavy z ceny a pod.) po doručení výzvy na prevzatie plnenia, vznikajú Predávajúcemu náklady na skladovanie výrobku spôsobené nezodpovedným prístupom Spotrebiteľa a Predávajúci využije všetky zákonné možnosti na ich vymáhanie.
 1. Vedúca predajne alebo ňou poverený pracovník alebo poverený pracovník Predávajúceho príjme reklamáciu, ak je tovar kompletný, riadne vyčistený, vysušený a posúdeniu reklamácie nebránia všeobecné zásady hygieny, (v opačnom prípade Predávajúci vyzve Kupujúceho aby tovaru uviedol do stavu popísaného vyššie).
 1. O neprijatí reklamácie z dôvodu nedodržania všeobecných zásad hygieny zo strany Kupujúceho vyhotoví vedúca predajne alebo ňou poverený pracovník alebo poverený pracovník Predávajúceho do reklamačnej knihy zápis s menom a priezviskom zákazníka, uvedením vzoru výrobku, dátumu.
IV.
Miesto uplatnenia reklamácie
 1. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený alebo v ktorejkoľvek prevádzke patriacej Predávajúcemu na území Slovenskej republiky, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne v mieste sídla Predávajúceho. Kupujúci si môže reklamáciu uplatniť osobne alebo písomne na adrese sídla Predávajúceho. Náklady (poštovné) spojené so zaslaním reklamovaného tovaru na adresu sídla Predávajúceho znáša Kupujúci.   
 1. Kupujúci je povinný jednoznačne preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, t. j. že okrem vytknutiu vád dokladá i miesto, cenu tovaru a dobu zakúpenia tovaru, čo preukáže najlepšie dokladom o platbe z pokladne Predávajúceho a záručným listom. V prípade nákupu cez Internetový obchod je Kupujúci povinný predložiť daňový doklad (faktúru) ktorý mu bol doručený spolu s tovarom, záručný list a potvrdenie o zaplatení za dodaný tovar.
V.
Lehoty pre uplatnenie reklamácie
 1. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je pri prevzatí Kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru Kupujúcim v záručnej dobe.
 1. Lehota pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo ním poverenou osobou.
 1. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. Ak to umožňuje povaha tovaru, postačuje miesto záručného listu doklad o zakúpení tovaru. Právo na reklamáciu tovaru Kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.
 1. Kupujúci je povinný reklamáciu tovaru uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Oneskorenie a ďalšie používanie zakúpeného tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru, čo môže mať vplyv na výsledok reklamačného konania.
 1. Ak Predávajúci vyriešil reklamáciu tovaru výmenou za nový tovar, beží lehota pre uplatnenie reklamácie opäť od okamihu prevzatia nového tovaru Kupujúcim.
VI.
Rozpor s kúpnou zmluvou
 1. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu a riadne uviesť tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak postup podľa predchádzajúcej vety nie je možný Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 1. Predchádzajúce ustanovenie neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
VII.
Odstrániteľné vady
 1. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, kedy ich odstránením neutrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov a oprava môže byť prevedená riadne v stanovenej lehote.
 1. Lehota pre odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní.
 1. Posúdenie charakteru vady prislúcha Predávajúcemu.
 1. Predávajúci je povinný uviesť bezplatne a bez zbytočného odkladu vec do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek Kupujúceho buď výmenou tovaru, ak to nie je k povahe vady neúmerné alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný Kupujúci je oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 1. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nepočíta.
VIII.
Neodstrániteľné vady
 1. Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú v stanovenej lehote úplne odstrániť a ktoré bránia tomu, aby výrobok mohol bol riadne užívaný. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže Kupujúci:
 • žiadať výmenu tovaru za iný (nový), bezvadný tovar
 • odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 1. Ak sa vyskytne na tovare iná neodstrániteľná vada, ktorá nebráni v jeho užívaní, vzniká Kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 1. Rovnaké práva ako pri výskyte neodstrániteľných vád má Kupujúci aj v prípade, ak sa prejavia na tovare rovnaké odstrániteľné vady i po predchádzajúcich dvoch opravách alebo ak sa vyskytujú na tovare súčasne aspoň 3 odstrániteľné vady.
IX.
Tovar predávaný za nižšie ceny
 1. Pri výrobkoch, ktoré majú vady, ktoré nebránia tomu, aby mohol byť výrobok používaný k určenému účelu je Predávajúci povinný upozorniť Kupujúceho o týchto vadách. Za vady výrobkov, pre ktoré bola zjednaná nižšia cena, Predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni v použití k danému účelu je Kupujúci oprávnený požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 1. Za vadu, na ktorú bola poskytnutá zľava, Predávajúci nezodpovedá a Kupujúci nie je oprávnený za takúto vadu reklamovať.

X.
Riešenie sporov
 1. Spory vzniknuté v rámci reklamačného konania je možné riešiť súdnou cestou alebo alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov podľa ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 1. Na riešenie sporov súdnou cestou sú príslušné výlučne súdy na území Slovenskej republiky, s výnimkou rozhodcovských súdov.

XI.
Kontaktné údaje

JOHN GARFIELD SK s.r.o.
adresa: Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
tel. číslo: 053/415 01 28, 053/415 01 11
fax: 053/415 01 32
e-mail: reklamacne@imbiz.sk
web: www.johngarfield.sk

XII.
Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.12.2017.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu platí Reklamačný poriadok v znení účinnom ku dňu jej uzavretia.
 1. Neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia obsiahnutého v Reklamačnom poriadku nemá vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení tohto Reklamačného poriadku.

Prílohy:

I. Orientácia pre správne rozhodnutie o oprávnenosti spotrebiteľskej reklamácie

Vychádza z ustanovení Reklamačného poriadku špecifikujúceho vo svojom obsahu podmienky pre uplatnenie reklamácie. Ak sú to tieto podmienky splnené, musí vedúca predajne, popr. iný určený zodpovedný pracovník prihliadnuť najmä:

 1. k celkovému opotrebeniu výrobku, kde reklamáciu nepovažujeme za oprávnenú, napr.:
 • schodené podošvy,
 • znehodnotenie podšívok pôsobení potu,
 • ochodenie pätníkov,
 • deformácia pier a opätkov,
 • poškodenie obuvi okopaním,
 • zvlnenie či zvrásnenie zvrškového materiálu vplyvom opakovaného ohybu pri chôdzi,
 • zašpinenie výrobku,
 • zmena vzhľadu zvrškových materiálov vplyvom pôsobenia vlhkosti, posypových solí v zimnom období a pod.,
 • nesprávne obúvanie bez obúvacej lyžice, rozšnurovanie, rozopnutie upínacích pásikov, roztvorenie zipsu atď., čím dochádza k narušeniu šitých spojov, k deformácii opätkov a pod. alebo naopak k poškodeniu obuvi, najmä predratie podšívok na päte pri nosení nezaviazanej obuvi,
 • násilná manipulácia so súčasťami obuvi (zipsy a iné),
 • pri vniknutí nečistôt do predmetných súčastí,
 1. k účelovému používaniu výrobku – napr.:
 • nevhodnému použitiu spoločenskej obuvi k vychádzkovému účelu,
 • vychádzkovej obuvi používanej k účelom turistiky,
 • obuvi športovej pre halové športy použité voľne v teréne a na účely vychádzkové,
 • obuvi rekreačnej na účely pracovné a pod.
 1. k udržovaniu a ošetrovaniu – napr.:
 • zabezpečovanie priebežne a včas opravy pätníkov, znosených bežne opotrebených podošiev, porušených šitých spojov a iné,
 • ošetrovanie vhodnými čistiacimi a konzervačnými prostriedkami (najmä prírodných koží),
 • správnemu vysúšaniu výrobku po premočení – nesmie byť prevádzané na vykurovacích telesách,
 • ak došlo k poškodeniu výrobku, resp. jeho súčasti stykom s vykurovacími telesami v dopravných prostriedkoch v zimnom období,
 • poškodenie obuvi vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok a pod.
 1. k poškodeniu výrobku a jeho vzhľadu vplyvom – napr.:
 • straty ozdoby či inej súčasti,
 • pretrhnutím a prerezaním zvrškového alebo spodkového materiálu, poškodením podošvy ostrými predmetmi ( sklo, kovové časti ), zlomením podošvy a pod.,
 • poškodenie športovej účelovej obuvi ( napr. lyžiarskej skeletovej ) vplyvom pádu, prejavujúcim sa ako deštrukcia materiálu, pracky, strata upínacích laniek a pod.
 1. ku správnej voľbe veľkosti a obvodovej šírke výrobku. Vplyvom nedodržania môže dôjsť napr.:
 • k deformácii materiálu zvršku u obuvi prílišným preťažením, eventuálne deštrukciou a vytrhnutí zo záložky spoja s podošvou,
 • pretrhnutím podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov či nechtov palca,
 • praskaním zvršku materiálu v obvodoch výrezu priehlavku, príp. našitím derbových dielcov na priehlavku.
 1. k dodržiavaniu pokynov uvedených v písomnom návode letáku.
 2. k charakteristickým vlastnostiam výrobkov daným použitým materiálom a technológií spravovania napr.:
 • obuv z prírodnej kože nemôže vzhľadom ku svojim vlastnostiam priedušnosťou, a tým aj schopnosťou nasať kvapalinu odolávať aj napriek prevedenej kožiarskej a obuvníckej úprave trvalejšiemu pôsobeniu vlhkosti z vonkajšieho prostredia. Tieto požiadavky splňuje výlučne obuv celo gumená a celo plastová – odlievaná, ktorá musí byť absolútne nepriepustná. V prípadoch, keď je táto obuv opatrená zipsom alebo spojenie dielov je prevedené šitím, sa nedá od nej požadovať absolútnu vodoneprepustnosť.

II. Piktogramy

Zobrazujú označenie jednotlivých súčastí obuvi a označenie materiálov použitých na jednotlivých súčastiach obuvi - piktogramy.

                                                                                  JOHN GARFIELD SK s.r.o.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia